ลงโฆษณา

วิธีที่ 1 ลงตามฟอร์มเว็บไซต์ (Template)

สร้างแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างประกาศได้อย่างง่ายดาย

วิธีที่ 2 ลงด้วยรูปภาพ หรือ PDF

เพียงแนบไฟล์ JPG หรือ PDF หนังสือเชิญประชุมหรือประกาศที่คุณต้องการลงประกาศ

วิธีที่ 3 ลงด้วย Excel

เพียงแนบไฟล์ Excel (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) เหมาะกับการลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงิน (สามัญประจำปี)