คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ :

การออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายกำหนดว่าต้องประกาศและต้องประกาศก่อนไม่น้อยกว่า 7  หรือ 14 วัน

แล้วแต่กรณีว่าลงประกาศมติทั่วไปหรือมติพิเศษ แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าไม่สามารถลงประกาศหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าหลายวันได้

แต่ทางที่ดีไม่ควรมากกว่า 1 เดือน เพราะระยะเวลาที่นานไป อาจจะทำให้ลืมยื่นจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้

คำตอบ :

หนังสือพิมพ์ 249 สื่อออนไลน์ ได้จดแจ้งการพิมพ์อย่างถูกต้อง และได้รับใบอนุญาตเลขที่ สสช 12/2562 ISSN 2672-9318 

เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์เก็บเป็นหล็กฐานได้

คำตอบ :

เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 พ.ศ. 2551  

ยังคงบังคับให้ลงประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งถ้าบริษัทไม่ได้ลงประกาศจะมีความผิด และมีโทษปรับ ตามอัตราที่กฎหมายได้กำหนดไว้ 

คำตอบ :

วิธีการนับวันลงประกาศ แยกเป็น 2 กรณี

1.มติทั่วไป ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

2.มติพิเศษ ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(ตัวอย่าง)

กรณีมติทั่วไปเช่น กรรมการเข้า - ออก ประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน จะลงประกาศหนังสือพิมพ์วันที่ 22 เมษายน 25XX

วิธีนับ นับวันที่ 23 - 29 เมษายน 25XX รวม 7 วัน  แล้วเลื่อนไปอีก 1 วัน คือวันที่สามารถเรียกประชุมได้ นั่นก็คือวันที่ 30 เมษายน 25XX

**กรณีมติพิเศษ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน แต่ต้องประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

คำตอบ :

เราจัดทำหนังสือพิมพ์ในขนาด A4 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร และสามารถบันทึกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

หรือปริ๊นซ์เอกสาร A4  เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและข้อมูลการลงประกาศได้ง่ายขึ้น

คำตอบ :

หนังสื่อพิมพ์ที่มีจำหน่ายในท้องถิ่นนั้นๆ  โดยหนังสือพิมพ์ 249 สื่อออนไลน์

จดแจ้งการพิมพ์อย่างถูกต้อง สามารถใช้ลงประกาศได้ทุกท้องถิ่นในประเทศไทย

คำตอบ :

ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดวิธีการไว้ชัดเจนให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับเท่านั้น

คำตอบ :

กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าให้เก็บไว้นานแค่ไหน เนื่องจากเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่จึงถือว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ

จึงควรเก็บเอกสารหลักฐานการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ รวมถึงรายงานการประชุมใหญ่ เพื่อใช้ในการอ้างอิง ควรเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสัก 10 ปี และหลังจาก 10 ปี  

สามารถสแกนเอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอลหรือไฟล์ภาพ และดาวโหลดไฟล์หนังสือพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานได้