บทความและคลังความรู้

กรมพัฒน์ฯ เตรียมเพิ่มสมรรถนะนักบัญชียุคใหม่ทั่วประเทศ เน้นตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจได้อย่างตรงจุด

กรมพัฒน์ฯ เตรียมเพิ่มสมรรถนะนักบัญชียุคใหม่ทั่วประเทศ
เน้นตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจได้อย่างตรงจุด
 
                                            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศ เพิ่มสมรรถนะให้นักบัญชีให้สามารถนำพื้นฐานทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เน้นตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุด และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิสรัปชันเทคโนโลยี
 
                                            นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ปัจจุบัน ทักษะและจุดเด่นของการเป็นนักบัญชีในยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่การเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ (AI) การจะเป็นนักบัญชียุคใหม่จึงไม่ใช่เรื่องง่าย การก้าวออกจากบทบาทนักบัญชีแบบดั้งเดิมมาสู่การเป็นคู่คิดนักธุรกิจนับเป็นความท้าทายที่สำคัญ การปรับตัว ไม่ยึดติดการทำงานแบบเดิม และเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
 
                                        การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจทำให้ผู้บริหารในยุคปัจจุบันคาดหวังให้นักบัญชีเป็นมากกว่าผู้รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆ ไปสู่การเป็นเพื่อนคู่คิดนักธุรกิจมีบทบาทสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากนักบัญชีถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการจึงมีความสำคัญ ที่สำคัญจุดเด่นที่นักบัญชีควรมี คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเงินต่างๆ เพื่อช่วยองค์กรในการพยากรณ์ที่ธุรกิจได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ธุรกิจเดินได้อย่างมีทิศทางและยั่งยืน
 
                                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนา และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
 
                                         สำหรับแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี บุคลากรในสำนักงานบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ธุรกิจมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับสำนักงานบัญชีไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสู่การเป็นดิจิทัลแอ็คท์ติ้งเฟิร์ม
 
                                           กรมฯ จึงจัดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในทุกภูมิภาคจำนวน 5 ครั้ง คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดระนอง เพื่อพัฒนาสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยโครงการดังกล่าวนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้
 
                                            ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน มีสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 9,000 ราย ทั่วประเทศ โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 ราย
 
                                          "นักบัญชีมีคุณค่าและมีความสำคัญกับทุกองค์กรธุรกิจ นักบัญชียุคใหม่ทุกคนจึงควรมีทักษะด้านเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคในยุคดิสรัปชันเทคโนโลยีนี้ไปให้ได้" อธิบดี กล่าวสรุป