บทความและคลังความรู้

วิธีที่ 1 ลงตามแบบฟอร์มเว็บไซต์

 1. เชิญประชุมวิสามัญ มติธรรมดา 7 วัน และมติพิเศษ 14 วัน (แบบเลือกวาระการประชุม)
  1. เชิญประชุม - กรรมการ เข้า-ออก
  2. เชิญประชุม - อำนาจกรรมการ
  3. เชิญประชุม - ย้ายสำนักงานใหญ่ (ภายในจังหวัดเดียวกัน)
  4. เชิญประชุม - สำนักงานสาขา
  5. เชิญประชุม - ย้ายสำนักงานใหญ่ (ข้ามจังหวัด)
  6. เชิญประชุม - แก้ไขชื่อบริษัทและดวงตราสำคัญ (บริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่)
  7. เชิญประชุม - แก้ไขดวงตรา (บริษัทชื่อเดิม)
  8. เชิญประชุม - แก้ไขวัตถุประสงค์
  9. เชิญประชุม - เพิ่มทุน
  10. เชิญประชุม - ลดทุน
  11. เชิญประชุม - แปลงมูลค่าหุ้น
  12. เชิญประชุม - แก้ไขข้อบังคับ
  13. เชิญประชุม – การควบบริษัทจำกัด
 2. เชิญประชุม เลิกบริษัท
 3. เชิญประชุม - เลิกบริษัท และอำนาจของผู้ชำระบัญชี
 4. เชิญประชุม - เสร็จการชำระบัญชี
 5. เชิญประชุม – จ่ายเงินปันผล
 6. อนุมัติงบการเงิน (สามัญประจำปี)
 7. ประกาศเลิกแจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 8. ประกาศลดทุน
 9. ประกาศแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท

เลือกแบบฟอร์ม 1

 1. เลือกฟอร์มเว็บไซต์ “เชิญประชุมวิสามัญ มติธรรมดา 7 วัน และมติพิเศษ 14 วัน (แบบเลือกวาระการประชุม)
 2. เลือกวันที่ต้องการลงประกาศหนังสือพิมพ์ และวันที่จัดทำหนังสือเชิญประชุม

  และวันที่จัดทำหนังสือเชิญประชุม
 3. ระบุผู้เรียนเชิญให้มาประชุม
 4. เลือกหัวเรื่อง ที่ต้องการลงประกาศ
 5. เลือกวาระที่ต้องการลงประกาศ หากจะเพิ่มวาระกดเครื่องหมาย + และลบวาระกดเครื่องหมาย –
 6. ระบุชื่อบริษัทที่ลงประกาศ และครั้งที่ประชุมของปีนั้น ๆ
 7. เลือกวันที่จัดการประชุม ซึ่งห่างจากวันที่ลงประกาศ 7 วัน หรือ 14 วัน และระบุสถานที่ เวลาในการประชุม
 8. ใส่จำนวน และระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผู้มีอำนาจลงนาม
 9. สามารถแนบลายเซ็นกรรมการ และตราประทับบริษัท หากไม่ต้องการสามารถข้ามข้อนี้ไปได้เลย
 10. กดยืนยัน เป็นการเสร็จสิ้นการส่งประกาศ ทางระบบจะจัดทำหน้าประกาศตามที่ลูกค้าได้ระบุมาข้างต้น