บทความและคลังความรู้

ชำระภาษี…ผ่านบัตรเครดิตดีอย่างไร

ชำระภาษี…ผ่านบัตรเครดิตดีอย่างไร

 

กรมสรรพากรร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้บริการชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานที่กรมสรรพากรได้ให้บริการชำระภาษีด้วยช่องทางดังกล่าว นอกจากการชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตแล้ว ยังมีอีกหลายหลากช่องทางให้ท่านได้เลือก เช่น การชำระภาษีด้วยเงินสด บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Tax Smart Card บัตรเดบิต เป็นต้น

     การให้บริการชำระภาษีผ่านบัตรเครดติเป็นความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์โดยผสมผสานศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยของทั้ง 2 ฝ่าย มาใช้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ซึ่งต่อไปนี้นอกจากการชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตจะเป็นทางเลือกที่อำนวยความสะดวกแล้วยังทำให้เกิดความสมัครใจในการทำหน้าที่ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกรมสรรพากรในภาพรวมอย่างดีอีกด้วย โดยขณะนี้ได้เปิดให้บริการที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 51 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางจังหวัดแล้ว

โดยเมื่อท่านประสงค์ที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมทั้งต้องการผ่อนชำระภาษีก็สามารถดำเนินการได้ดังนี้

     1. ชำระภาษีโดยการผ่อนชำระ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เฉพาะกรณียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีจากการตรวจสอบ หรือจากการประเมินฯท่านต้องยื่นคำร้องขอผ่อนชำระและเมื่อได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระ สามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้ ทั้งนี้ หากไม่ได้ชำระงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนด ท่านจะหมดสิทธิที่จะผ่อนชำระและจะต้องชำระภาษีที่ยังไม่ได้ชำระรวมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนด้วยการจ่ายชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตนั้นผู้เป็นเจ้าของบัตรต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเอง ซึ่งงวดแรกสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตพร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการ และจะได้รับแบบ บ.ช.35 จำนวน 1 ชุดสำหรับไว้ชำระภาษีในงวดที่ 2 และงวดต่อ ๆ ไป โดยนำแบบ บ.ช.35 ที่ได้รับไปยื่นพร้อมชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด
     2. ชำระภาษีโดยการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคาร เฉพาะกรณียื่นแบบฯ ทั่วไป ภาษีจากการตรวจสอบ หรือจากการประเมินฯการจ่ายภาษีผ่านบัตรเครดิตสามารถจ่ายได้ทุกประเภทภาษี (ยกเว้นอากรแสตมป์) เมื่อท่านชำระภาษีเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือชำระภาษีเต็มจำนวนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-payment หรือ Internet Credit Card ฯลฯ แล้ว หากท่านมีความประสงค์จะแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ท่านต้องติดต่อกับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระภาษี โดยจะมีเงื่อนไขระยะเวลาการผ่อนชำระ 3-10 งวด อัตราดอกเบี้ยตามแต่ละธนาคารกำหนด