คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ : หนังสือพิมพ์ 249 สื่อออนไลน์ ได้จดแจ้งการพิมพ์อย่างถูกต้อง และได้รับใบอนุญาตเลขที่ สสช 12/2562 ISSN 2672-9318
คำตอบ : เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 พ.ศ. 2551 ยังคงบังคับให้ลงประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งถ้าบริษัทไม่ได้ลงประกาศจะมีความผิด
คำตอบ : วิธีการนับวันลงประกาศ (ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเป็นมติทั่วไป ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ถ้ากำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 30 เมษายน 25xx วันที่หนังสือเชิญประชุมจะลงประกาศอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์วันสุดท้าย คือวันที่ 22 เมษายน 25xx คือมีวันที่อยู่ตรงกลางระหว่างวันที่นัดประชุมกับวันที่ลงประกาศ 7 วัน ทั้งนี้ กรณีมติพิเศษ 14 วัน ก็ใช้หลักการเดียวกัน) คำถาม : หนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น หมายถึงอะไร คำตอบ : หมายถึงหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยหนังสือพิมพ์ 249 สื่อออนไลน์ เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศดาวน์โหลด ได้ ดังนั้นจึงถือเป็นหนังสือพิมพ์ที่สามารถลงประกาศได้ทั่วประเทศ
คำตอบ : เราจัดทำหนังสือพิมพ์ในขนาด A4 เพื่อความสะดวกของทุกท่านในการจัดเก็บเอกสาร